Nachádzate sa tu

Konzorcium Erasmus+

O Konzorciu

Koznorcium obchodných škôl bolo založené za účelom spolupráce a výmeny skúseností medzi školami, organizáciami a firmami na európskej úrovni, najmä vďaka podpore programu Erasmus+.
Členovia konzorcia sú

  • Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
  • Obchodná akadémia Trebišov
  • Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves
  • Reštart, občianske združenie

Kóordinátor konzorcia združenie Reštart podal v mene konzorcia projekt v rámci výzvy KA1 v oblasti Odborné vzdelávanie a príprava a získalo financovanie formou grantu Erasmus+

Informácie o projekte "Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy" 2018-1-SK01-KA102-046185

Cieľom projektu Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2018 bolo zvýšenie odborných vedomostí,
zručností a kompetencií účastníkov mobilít prostredníctvom realizácie odborných stáží ako vo firmách tak aj v
inštitúciách, tak aby boli nadobudnuté vzdelávacie výstupy, ktoré nie je možné získať v domácom prostredí z rôznych
dôvodov. Tento cieľ sme úspešne splnili vďaka spolupráci členov konzorcia, ktoré tvoria stredné odborné školy
ekonomického a business zamerania: Obchodná akadémia Trebišov, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa a Stredná
odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves a občianske združenie Reštart, ktoré je koordinátorom vzniknutého
konzorcia.
Projektu sa zúčastnilo 60 žiakov ekonomických odborov a 7 sprevádzajúcich osôb, pričom 42 žiakov absolvovalo
krátkodobé mobility v škole/tréningových centrách a 18 žiakov absolvovalo krátkodobú mobilitu vo firmách. Spolu 11
zamestnancov z oblasti manažmentu vzdelávania a pedagógov OVP sa zúčastnilo pozorovaní a job shadowingu.
Získavanie odborných vedomostí a kompetencií prebehlo v partnerskej škole vo Veľkej Británii Dudley College a ako aj
vo firmách v Poľsku a Španielsku.
Aktivity napĺňali ciele Európskych plánov rozvoja zapojených škôl ako aj európskych priorít v národnom kontexte
Erasmus+, konkrétne podpora vzdelávania prácou (plánované stáže žiakov vo firmách) a zvyšovanie kvality
poskytovania OVP (plánované odborné vzdelávanie pedagógov v zahraničí). V rámci projektu boli využívané prvky
ECVET a to prostredníctvom zadefinovania vzdelávacích výstupov a systému ich hodnotenia a uznávania.
Snahou projektu bola aj integrácia žiakov so zdravotným, sociálnym alebo iným znevýhodnením (v priemere bol v
každej skupine 1 znevýhodnený žiak).
Projekt okrem nadobudnutia a rozvoja odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov prispel aj k rozvoju
osobnostných a sociálnych kompetencií a naplneniu myšlienky internacionalizácii zapojených organizácií. Projekt mal
priamy dopad nie len na zapojených účastníkov a vysielajúce organizácie ale zároveň pomohol prenosu príkladov
dobrej praxe zo zahraničia do regiónu, podnecuje dlhodobú spoluprácu na lokálnej, regionálnej, ale aj medzinárodnej
úrovni.
Vďaka úspešnej realizácii všetkých naplánovaných aktivít nám tento projekt pomohol naštartovať aktívnu spoluprácu v
rámci konzorcia aj s európskymi partnermi, v ktorej budeme pokračovať v novo schválenom projekte nášho konzorcia.